Komercinės valiutos prekybos comex as, Forex premijos nėra indėlių - goldautorent.lt


The ESAs have a crucial role to play in safeguarding the stability of the financial sector. It is therefore essential to ensure continuously that the development of their work is a matter of high political priority and that they are adequately resourced. Komisija priėmė pasiūlymus dėl trijų reglamentų, kuriais sukuriama Europos finansų priežiūros institucijų sistema, be kita ko, įsteigiant tris Europos priežiūros institucijas EPIkurios padėtų nuosekliau taikyti Sąjungos teisės aktus ir sukurti aukštos kokybės bendruosius reguliavimo ir priežiūros standartus ir praktiką.

prekybos svyravimo pasirinkimo strategija

EPI tenka itin svarbus vaidmuo užtikrinant finansų sektoriaus stabilumą. They create a complex web of interdependence which can make it difficult to identify the nature and level of risks involved.

The financial crisis has demonstrated that such characteristics increase uncertainty in times of market stress and, accordingly, pose risks to financial stability. This Regulation lays down conditions for mitigating those risks and improving the transparency of derivative contracts. Jos sudaro sudėtingą tarpusavio priklausomybės tinklą, dėl kurio gali būti sunku nustatyti atsirandančios rizikos pobūdį ir dydį. Dabartinė finansų krizė parodė, kad tokios savybės didina netikrumą atsiradus įtampai rinkoje ir dėl to kyla rizika finansiniam stabilumui.

Šiuo reglamentu nustatomos sąlygos, kaip sumažinti tokią riziką ir padidinti išvestinių finansinių priemonių sutarčių skaidrumą; 5 At the 26 September summit in Pittsburgh, G20 leaders agreed that all standardised OTC derivative contracts should be cleared through a central counterparty CCP by the end of and that OTC derivative contracts should be reported to trade repositories. In JuneG20 leaders in Toronto reaffirmed their commitment and also committed to accelerate the implementation of strong measures to improve transparency and regulatory oversight of OTC derivative contracts in an internationally consistent and non-discriminatory way.

Pitsburge vykusiame aukščiausiojo lygio susitikime Didžiojo dvidešimtuko G20 šalių vadovai susitarė, kad iki m. The Commission should cooperate with third-country authorities in order to explore mutually supportive solutions to ensure consistency between this Regulation and the requirements established by third countries and thus avoid any possible overlapping in this respect. Komercinės valiutos prekybos comex as the assistance of ESMA, the Commission should monitor and prepare reports to the European Parliament and the Council on the international application of principles laid down in this Regulation.

In order to avoid potential duplicate or conflicting requirements, the Commission might adopt decisions on equivalence of the legal, supervisory and enforcement framework in third countries, if a number of conditions are met.

Document 32012R0648

The assessment which forms the basis of such decisions should not prejudice the right of a CCP established in a third country and recognised by ESMA to provide clearing services to clearing members or trading venues established in the Union, as the recognition decision should be independent of this assessment.

Similarly, neither an equivalence decision nor the assessment should prejudice the prekybos variu strategija hindi kalba of a trade repository established in a third country and recognised by ESMA to provide services to entities established in the Union. Komisija turėtų bendradarbiauti su trečiųjų šalių valdžios institucijomis, siekdama išnagrinėti abipusiai naudingus sprendimus, kad būtų užtikrintas šio reglamento ir trečiųjų šalių nustatytų reikalavimų suderinamumas, tokiu būdu išvengiant galimo dalinio sutapimo šioje srityje.

Komisija, padedama EVPRI, turėtų stebėti ir Europos Parlamentui bei Tarybai rengti pranešimus apie tai, kaip šiame reglamente išdėstyti principai taikomi tarptautiniu mastu. Siekdama išvengti galimai besidubliuojančių ar prieštaraujančių reikalavimų, Komisija gali priimti sprendimus dėl trečiųjų šalių teisinės priežiūros ir vykdymo užtikrinimo sistemų lygiavertiškumo, jei įvykdytos tam tikros sąlygos.

Vertinimu, kuris yra tokių indija atlieka pasiekimų ir prekybos sistemą pagrindas, neturėtų būti pažeidžiama trečiojoje šalyje įsteigtos ir EVPRI pripažintos pagrindinės sandorio šalies teisė teikti tarpuskaitos paslaugas Sąjungoje įsteigtiems tarpuskaitos nariams ar prekybos vietoms, kadangi sprendimas dėl pripažinimo neturėtų priklausyti nuo šio vertinimo.

Such a system should be considered equivalent if it ensures that the substantial result of the applicable regulatory regime is similar to Union requirements and should be considered effective if those rules are komercinės valiutos prekybos comex as applied in a consistent manner.

G20 susitikime nustatytais bendraisiais reglamentavimo tikslais ir standartais, kuriais siekiama padidinti išvestinių finansinių priemonių rinkų skaidrumą, sumažinti sisteminę riziką ir apsisaugoti nuo piktnaudžiavimo rinka. Tokia sistema turėtų būti laikoma lygiaverte, jei ja užtikrinama, kad taikomo reguliavimo režimo esminis rezultatas yra panašus į Sąjungos reikalavimus, ir turėtų būti laikoma veiksminga, jei tos taisyklės taikomos nuosekliai; 8 It is appropriate and necessary in this context, taking account of the characteristics of derivative markets and the functioning of CCPs, to verify the effective equivalence of foreign regulatory systems in meeting G20 goals and standards in order to improve transparency in derivatives markets, mitigate systemic risk and protect against market abuse.

The very special situation of CCPs requires that the provisions relating to third countries are organised and function in accordance with arrangements that are specific to these market structure entities. Therefore this approach does not constitute a precedent for other legislation. Ypatinga pagrindinių sandorio šalių padėtis reikalauja, kad su trečiosiomis šalimis susijusios priemonės būtų nustatomos ir funkcionuotų pagal tų rinkų struktūriniams subjektams būdingą tvarką.

Todėl šis požiūris kitoje teisinėje sistemoje nebūtinai reiškia precedentą; 9 The European Council, in its Conclusions of 2 Decemberagreed that there was a need to substantially improve the mitigation of counterparty credit risk and that it was important to improve transparency, efficiency and integrity for derivative transactions.

Premijos sąskaita dėl pasirinkimo galimybių

It is also entrusted with developing draft regulatory and implementing technical standards and has a central role in the authorisation and monitoring of CCPs and trade repositories. Jai taip pat pavesta sukurti reguliavimo ir įgyvendinimo techninių standartų projektus, ir ji atlieka pagrindinį vaidmenį pagrindinėms sandorio šalims ir sandorių duomenų saugykloms suteikiant leidimus ir jas prižiūrint; 11 One of the basic tasks to be carried out through the European System of Central Banks ESCB is to promote the smooth operation of payment komercinės valiutos prekybos comex as.

In this respect, the members of the ESCB execute oversight by ensuring efficient and sound clearing and payment systems, including CCPs. In addition, they are closely involved in respect of the setting of regulatory technical standards as well as guidelines and recommendations. This Regulation is without prejudice to the responsibilities of the European Central Bank ECB and the national central banks NCBs to ensure efficient and sound clearing and payment systems within the Union and with other countries.

Consequently, and in order to prevent the possible creation of parallel sets of rules, ESMA and the ESCB should cooperate closely when preparing the relevant draft technical standards. Further, the access to information by the ECB and the NCBs is crucial when fulfilling their tasks relating to the oversight of clearing and payment systems as well as to the functions of a central bank of issue. Šioje srityje ECBS nariai vykdo priežiūrą užtikrindami veiksmingas ir patikimas tarpuskaitos ir mokėjimo sistemas, įskaitant pagrindines sandorio šalis.

Taigi, ECBS nariai aktyviai dalyvauja suteikiant leidimus ir prižiūrint pagrindines sandorio šalis, pripažįstant trečiųjų šalių pagrindines sandorio šalis ir tvirtinant sąveikos susitarimus. Be to, jie aktyviai dalyvauja nustatant reguliavimo techninius standartus bei gaires ir rekomendacijas. Šis reglamentas nedaro poveikio Europos Centrinio Banko ECB ir nacionalinių centrinių bankų NCB pareigoms užtikrinti veiksmingas ir patikimas tarpuskaitos ir mokėjimų sistemas Sąjungoje ir su kitomis šalimis.

Todėl siekdamos užkirsti kelią galimam analogiškų taisyklių atsiradimui, EVPRI ir ECBS, rengdamos atitinkamų techninių standartų projektus, turėtų glaudžiai bendradarbiauti.

Mandatory CCP clearing requirements for those OTC derivative contracts that can be cleared centrally are therefore necessary. Komercinės valiutos prekybos comex as būtina numatyti privalomą reikalavimą centralizuotai 1 valandos diagramos prekybos strategijos tokių ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių tarpuskaitą pasitelkiant pagrindines sandorio šalis; 14 It is likely that Member States will adopt divergent national measures which could create obstacles to the smooth functioning of the internal market and be to komercinės valiutos prekybos comex as detriment of market participants and financial stability.

A uniform application of the clearing obligation in the Union is also necessary to ensure a high level of investor protection and to create a level playing field between market participants. Taip pat Sąjungoje būtina vienodai taikyti tarpuskaitos prievolę siekiant užtikrinti aukšto lygio investuotojų apsaugą ir rinkos dalyviams sukurti vienodas konkurencines sąlygas; 15 Ensuring that the clearing obligation reduces systemic risk requires a process of identification of classes of derivatives that should be subject to that obligation.

Tuo procesu turėtų būti atsižvelgiama į tai, kad ne visos ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartys, kurių tarpuskaitą atlieka pagrindinė sandorio šalis, gali būti laikomos tinkamomis atlikti privalomą pagrindinės sandorio šalies tarpuskaitą; 16 This Regulation sets out the criteria for determining whether or not different classes of OTC derivative contracts should be subject to a clearing obligation.

On the basis of draft regulatory technical standards developed by ESMA, the Commission should decide whether a class of OTC derivative contract is to be subject to a clearing obligation, and from when the clearing obligation takes effect including, where appropriate, phased-in implementation and the minimum remaining maturity of contracts entered into or novated before the date on which the clearing obligation takes effect, in accordance with this Regulation.

A phased-in implementation of the clearing obligation could be in terms of the types of market participants that must comply with the clearing obligation. In determining which classes of OTC derivative contracts are to be subject to the clearing obligation, ESMA should take into account the specific nature of OTC derivative contracts which are concluded with covered bond issuers or with cover pools for covered bonds.

Remdamasi EVPRI parengtais techninių reguliavimo standartų projektais, Komisija, laikydamasi šio reglamento, turėtų nuspręsti, ar tam tikros klasės ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims turėtų būti taikoma tarpuskaitos prievolė ir kada tarpuskaitos prievolė įsigalioja, įskaitant atitinkamais atvejais laipsnišką jos įgyvendinimą ir iki tarpuskaitos prievolės įsigaliojimo dienos sudarytų arba pakeistų sutarčių minimalų likusį terminą.

Laipsniškas tarpuskaitos prievolės įgyvendinimas galėtų būti vykdomas pagal rinkos dalyvių, kurie privalo laikytis tarpuskaitos prievolės, tipus. The predominant risk for transactions in some classes of OTC derivative contracts may relate to settlement risk, which is addressed through separate infrastructure arrangements, and may distinguish certain classes of OTC derivative contracts such as foreign exchange from other classes.

CCP clearing specifically addresses counterparty credit risk, and may not be the optimal solution for dealing with settlement risk.

The regime for such contracts should rely, in particular, on preliminary international convergence and mutual recognition of the relevant infrastructure. Komercinės valiutos prekybos comex as rizika vykdant kai kurių klasių ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių sandorius gali būti susijusi su atsiskaitymo rizika, kuri nustatoma atskirais infrastruktūros susitarimais, ir pagal ją tam tikros klasės ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartys pvz.

Pagrindinės sandorio šalies tarpuskaita yra susijusi su sandorio šalies kredito rizika ir negali būti optimalus būdas spręsti atsiskaitymo rizikos problemas. Tokiems sandoriams taikoma tvarka turėtų būti visų pirma grindžiama preliminaria tarptautine konvergencija ir abipusiu atitinkamos infrastruktūros prekybos sistema tarp kinijos ir pakistano 20 In order to ensure a uniform and coherent application of this Regulation and a level playing field for market participants when a class of OTC derivative contract is declared subject to the clearing obligation, this obligation should also apply to all contracts pertaining to that class of OTC derivative contract entered into on or after the date of notification of a CCP authorisation for the purpose of the clearing obligation received by ESMA but before the date from which the clearing obligation takes effect, provided that those contracts have a remaining maturity above the minimum determined by the Commission.

This includes taking into account in the assessment factors such as the level of contractual and operational standardisation of contracts, the volume and the liquidity of the relevant class of OTC derivative contract as well as the availability of fair, reliable and generally accepted pricing information in the relevant class of OTC derivative contract. Ji, be kita ko, turėtų atsižvelgti tokius vertinimo faktorius, kaip, pvz.

Exemptions to the clearing obligation should be narrowly tailored as they would reduce the effectiveness of the obligation and the benefits of CCP clearing and may lead to regulatory arbitrage between groups of market participants. Turėtų būti tiksliai nustatyti tarpuskaitos prievolės netaikymo atvejai, nes dėl jų sumažėtų prievolės veiksmingumas ir pagrindinės sandorio šalies tarpuskaitos nauda, o rinkos dalyvių grupės gali pasinaudoti reguliacinio arbitražo galimybe; 23 In order to foster financial stability within the Union, it might be necessary also to subject the transactions entered into by entities established in third countries to the clearing and risk-mitigation techniques obligations, provided that the transactions concerned have a direct, substantial and foreseeable effect within the Union or where such obligations are necessary or appropriate to prevent the evasion of any provisions of this Regulation.

To mitigate counterparty credit risk, market participants that are subject to the clearing obligation should have risk-management procedures that require the timely, accurate and appropriately segregated exchange of collateral.

  • Akcijų prekybos brokeriai lietuvoje interneto pinigų priėmimo metodai uždirbti pinigus Forex nėra indėlių premijosprekybos Android signalų teikėjų - signalas paslaugų Indėlių ir gauti dirbti su live sąskaitą.
  • Спросила октопаучиха.

When preparing draft regulatory technical standards specifying those risk-management procedures, ESMA should take into account the proposals of the international standard setting bodies on margining requirements for non-centrally cleared derivatives. When developing draft regulatory technical standards to specify the arrangements required for the accurate and appropriate exchange of collateral to manage risks associated with uncleared trades, ESMA should take due account of impediments faced by covered bond issuers or cover pools in providing collateral in a number of Union jurisdictions.

Siekiant sumažinti sandorio šalies kredito riziką, rinkos dalyviai, kuriems taikoma komercinės valiutos prekybos comex as prievolė, turėtų turėti rizikos valdymo procedūras, pagal kurias reikalaujama laiku, tiksliai ir tinkamai keistis įkaitu.

Rengdama techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nustatomos tos rizikos procedūros, EVPRI turėtų atsižvelgti į standartus nustatančių tarptautinių organizacijų pasiūlymus dėl maržų reikalavimų, taikomų sandoriams, kuriems netaikoma pagrindinių sandorio šalių tarpuskaita.

forex ea robotron

Kurdama techninių reguliavimo standartų, pagal kuriuos nustatoma tvarka, kurios reikia kad būtų tiksliai ir tinkamai keičiamasi įkaitu siekiant valdyti riziką, susijusią su prekyba, kurios tarpuskaita neatliekama, projektą, EVPRI turėtų tinkamai atsižvelgti į kliūtis, su kuriomis susiduria padengtų obligacijų leidėjai ar padengtų obligacijų draudimo fondai, teikiantiems įkaitus daugelyje Sąjungos jurisdikcijų.

Hence, requiring such entities to clear OTC derivative contracts centrally would lead to divesting a significant proportion of their assets for cash in order for them to meet the ongoing margin requirements of CCPs. To avoid a likely negative impact of such a requirement on the retirement income of future pensioners, the clearing komercinės valiutos prekybos comex as should not apply to pension schemes until a suitable technical solution for the transfer of non-cash collateral as variation margins is developed by CCPs to address this problem.

Such a technical solution should take into account the special role of pension scheme arrangements and avoid materially adverse effects on pensioners. During komercinės valiutos prekybos comex as transitional period, OTC derivative contracts entered into with a view to decreasing investment risks directly relating to the financial solvency of pension scheme arrangements should be subject not only to the reporting obligation, but also to bilateral collateralisation requirements.

  • Спросила Николь.
  • И Патрик с надеждой рванулся в тоннель.

The ultimate aim, however, is central clearing as soon as this is tenable. Taigi, tokiems subjektams taikant reikalavimą centralizuotai atlikti ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių tarpuskaitą, jie turėtų didelę savo turto dalį paversti grynaisiais pinigais, kad atitiktų tebetaikomus pagrindinių sandorio šalių garantinių įmokų reikalavimus.

Siekiant išvengti tokio reikalavimo tikėtino neigiamo poveikio būsimų pensininkų pensinėms pajamoms, tarpuskaitos prievolė neturėtų būti taikoma pensijų sistemoms tol, kol pagrindinės sandorio šalys parengs tinkamą šios problemos techninį sprendimą siekiant perkelti nepiniginį įkaitą kaip kintamąsias garantines įmokas.

„Excel“ funkcijos (pagal kategoriją)

Tokiame techniniame sprendime turėtų būti atsižvelgiama į ypatingą pensijų sistemos įstaigų vaidmenį ir vengiama iš esmės neigiamo poveikio pensininkams.

Pereinamojo laikotarpio metu ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims, sudarytoms siekiant mažinti investavimo riziką, tiesiogiai susijusią su pensijų sistemos įstaigų finansiniu mokumu, turėtų būti taikoma ne tik prievolė teikti ataskaitas, bet ir dvišalio įkaito reikalavimai.

Tačiau galutinis tikslas yra centrinė tarpuskaita, kai tik tai bus įgyvendinama; 27 It is important to ensure that only appropriate entities and arrangements receive special treatment as well as to take into account the diversity of pension systems across the Union, while also to provide for a level playing field for all pension scheme arrangements.

It should also apply to any other authorised and supervised entities operating on a national basis only or arrangements komercinės valiutos prekybos comex as are provided mainly in the territory of one Member State, only if both of them are recognised by national law and their primary purpose is to provide benefits upon retirement.

The entities and arrangements referred to in this recital should be subject to the decision of the relevant competent authority and in order to ensure consistency, remove possible misalignments and avoid any abuse, the komercinės valiutos prekybos comex as of ESMA, after consulting EIOPA.

This could include entities and arrangements that are not necessarily linked to an employer pension programme but still have the primary purpose of providing income at retirement, either on a compulsory or on a voluntary basis.

The exemption in the case of pension arrangements taken up by individuals directly should not cover OTC derivative contracts relating to other life insurance products of the insurer which do not have the primary purpose of providing an income at retirement. Institutions established for the purpose of komercinės valiutos prekybos comex as compensation to members of pension scheme arrangements in the case of a default should also be treated as a pension scheme for the purpose of this Regulation.

Ji turėtų: taip pat būti taikoma visiems kitiems įgaliotiems ir prižiūrimiems subjektams, kurie veikia tik nacionaliniu mastu, arba įstaigoms, kurios teikia paslaugas daugiausia vienos valstybės narės teritorijoje, tik jeigu tiek vieni, tiek kitos yra pripažįstami pagal nacionalinę teisę ir jų pagrindinis tikslas yra teikti pensines išmokas.

Dėl šioje konstatuojamojoje dalyje nurodytų subjektų ir įstaigų sprendimą turėtų priimti atitinkama kompetentinga institucija, o siekiant užtikrinti nuoseklumą, pašalinti galimus neatitikimus ir vengti piktnaudžiavimo, nuomonę turėtų pateikti EVPRI, pasikonsultavusi su EDPPI.

Tai galėtų apimti subjektus ir įstaigas, kurie nebūtinai yra susiję su darbdavio pensijų programa, bet jų pagrindinis tikslas yra teikti pensines pajamas privalomu arba savanorišku pagrindu. Tai, pavyzdžiui, galėtų būti pagal nacionalinę teisę finansuojamu pagrindu veikiančias pensijų sistemas valdantys juridiniai subjektai, jei jie investuoja vadovaudamiesi rizikos ribojimo principu, ir tiesiogiai asmenų sudaryti susitarimai dėl pensijos, kuriuos taip pat gali teikti gyvybės draudimo įmonės.

Tiesiogiai asmenų sudarytų susitarimų dėl pensijos komercinės valiutos prekybos comex as leidžianti nukrypti nuostata neturėtų apimti ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartis, susijusias su kitais draudimo įmonės gyvybės draudimo produktais, kurių pagrindinis tikslas nėra teikti pensines pajamas.

paperjam akcijų pasirinkimo sandoriai

Įstaigos, įsteigtos siekiant įsipareigojimų neįvykdymo atveju teikti kompensacijas pensijų sistemos įstaigų nariams, šiame reglamente taip pat turėtų būti laikomos pensijų sistema; 29 Where appropriate, rules applicable to financial counterparties, should also apply to non-financial counterparties. It is recognised that non-financial counterparties use OTC derivative contracts komercinės valiutos prekybos comex as order to cover themselves against commercial risks directly linked to their commercial or treasury financing activities.

Consequently, in determining whether a non-financial counterparty should be subject to the clearing obligation, consideration should be given to the purpose for which that non-financial counterparty uses OTC derivative contracts and to the size of the exposures that it has in those instruments.

In order to ensure that non-financial institutions have the opportunity to state their views on the clearing thresholds, ESMA should, when preparing the relevant regulatory technical standards, conduct an open public consultation ensuring the participation of non-financial institutions. ESMA should also consult all relevant authorities, for example the Agency for the Cooperation of Energy Regulators, in order to ensure that the particularities of those sectors are fully taken into account.

Moreover, by 17 Augustthe Commission should assess the systemic importance of the transactions of non-financial firms in OTC derivative contracts in different sectors, including in the energy sector. Pripažinta, kad ne finansų sandorio šalys naudoja ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartis, kad apsidraustų nuo komercinės rizikos, kuri tiesiogiai siejama su jų komercine ar iždo finansavimo veikla.

Todėl sprendžiant, ar ne finansų sandorio šaliai reikėtų taikyti tarpuskaitos prievolę, reikėtų tinkamai apsvarstyti tikslą, kuriuo ta ne finansų sandorio šalis naudoja ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartis, ir jos turimų tų priemonių pozicijų dydį. Siekiant užtikrinti, kad ne finansų įstaigos turėtų galimybę išreikšti savo nuomonę dėl tarpuskaitos ribų, rengdama atitinkamus techninius reguliavimo standartus EVPRI turėtų surengti viešas konsultacijas ir užtikrinti, kad jose dalyvautų ne finansų įstaigos.

EVPRI taip pat turėtų konsultuotis su visomis atitinkamomis institucijomis, pvz. Be to, Komisija ne vėliau kaip m. In particular, consideration should be given to whether an OTC derivative contract is economically appropriate for the reduction of risks in the conduct and management of a non-financial counterparty, where the risks relate to fluctuations in interest rates, foreign exchange rates, inflation rates or commodity prices.

Visų pirma reikėtų atsižvelgti į tai, ar ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartis yra ekonominiu atžvilgiu tinkama siekiant mažinti riziką ne finansų sandorio šalies elgsenoje ir valdyme, kai ta rizika yra susijusi su palūkanų normų, užsienio valiutų keitimo kursų, infliacijos normų ar prekių kainų svyravimais; 31 The clearing threshold is a very important figure for all non-financial counterparties.

When the clearing threshold is set, the systemic relevance of the sum of net positions and exposures per counterparty and per class of OTC derivative contract should be taken into account. In that connection, appropriate efforts should be made to recognise the methods of risk mitigation used by non-financial counterparties in the context of their normal business activity.

zenki prekybos sistema

Nustatant tarpuskaitos ribą turėtų būti komercinės valiutos prekybos comex as į kiekvienos sandorio šalies ir kiekvienos ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarties klasės grynųjų pozicijų ir pozicijų, kurioms kyla rizika, sumos svarbą visai sistemai.

For example, a CCP could refuse to clear transactions executed on certain trading venues because the CCP is owned by a competing trading venue. In order to avoid such discriminatory practices, CCPs should agree to clear transactions executed in different trading venues, to the extent that those trading venues comply with the operational and technical requirements established by the CCP, without reference to the contractual documents on the basis of which the parties concluded the relevant OTC derivative transaction, provided that those documents are consistent with market standards.

Trading venues should provide the CCPs with trade feeds on a transparent and non-discriminatory basis. The right of access of a CCP to a trading venue should allow for arrangements whereby multiple CCPs use trade feeds of the same trading venue. However, this should not lead to interoperability for derivatives clearing or create liquidity fragmentation. Pavyzdžiui, pagrindinė sandorio šalis gali atsisakyti atlikti sandorių, kurie įvykdyti tam tikrose prekybos vietose, tarpuskaitą dėl to, kad pagrindinė sandorio šalis priklauso konkuruojančiai prekybos vietai.